Kişisel Verilerin Korunması

Turk Elektronik Para A.Ş. olarak kişisel verilerinize önem veriyoruz. Kullanılan ürün ve hizmetlerimiz de önemsediğimiz, müşterilerimizin başta özel hayat gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerinin korunmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili duyuru metnini bilgilerinize sunarız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Turk Elektronik Para A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: 6493 sayılı kanun ve diğer mevzuat kapsamında elektronik para kuruluşu sıfatıyla sunulan her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer kuruluşumuzun ürün/hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar: 6493 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 6493 sayılı kanunda sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; elektronik para ihracı faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurt içi/yurt dışı iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm 3. kişiler ve tüm resmi mercilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Genel müdürlük, şubeler, temsilciler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve müşteri hizmetleri gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

>6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. maddesi gereği kullanıcı hakları:
Kuruluşumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

A) işlenip işlenmediğini öğrenme,
B) işlenmişse bilgi talep etme,
C) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
D) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
E) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
F) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
G) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.

TURK Elektronik Para A.Ş.

7 24 çevrimiçi